Oferujemy

Obsługa techniczna

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów i techników reprezentujących wszystkie branże budowlane

Zakres oferowanych usług obejmuje m.in.

 

 • prowadzenie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • systematyczne prowadzenie księgi obiektu budowlanego – zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • określanie prac mających na celu bieżącą konserwację nieruchomości i usuwanie skutków awarii na nieruchomości oraz kontrola prawidłowości wykonania zleceń;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonywaniem robót ogólnobudowlanych;
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie robót ogólnobudowlanych;
 • dokonywanie odbiorów, sprawdzanie oraz rozliczanie robót ogólnobudowlanych;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej nieruchomości
Telefon alarmowy

24 godzinny dyżur pracownika przy telefonie, na który można zgłaszać wszelkie awarie i nagłe zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji

 

500 014 277

 

Pracownik dyżurujący przy tym telefonie przyjmuje na siebie obowiązek powiadomienia pogotowia i nadzoruje proces usuwania awarii.

Na stałe współpracujemy z wszelkimi niezbędnymi całodobowymi pogotowiami – tj. gazowym, wodno-kanalizacyjnym i elektrycznym.
Firmy obsługujące te pogotowia posiadają wykazy wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządzamy i reagują natychmiast na każde wezwanie mieszkańców.

Obsługa księgowa

Prowadzimy czytelną i przejrzystą obsługę ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych

Zakres czynności prowadzonych przez wykwalifikowaną księgową, delegowaną do danej wspólnoty poprzez specjalistyczny program finansowo-księgowy opracowany na potrzeby zarządców nieruchomości obejmuje m.in.:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty zgodnie z obowiązującym prawem
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej – kartotek lokali, dostępnych mieszkańcom za pomocą Internetowej Kartoteki Lokali
 • Przygotowywanie informacji dotyczących sald, stawek opłat oraz innej korespondencji dotyczącej należności właścicieli lokali
 • Terminowe opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej
 • Sporządzanie i udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Przygotowanie rozliczeń kosztów ciepła oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z indywidualnym regulaminem Wspólnoty
 • Pomoc w zarządzaniu finansami wspólnoty, w tym również doradztwo w zakresie zawierania umów kredytowych z bankami
Administracja

Gwarantujemy sprawną obsługę administracyjną, opracowywanie indywidualnych planów gospodarczych

Do obowiązków administratora należy wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości wynikających z umowy zlecenia zawartej pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową itp. a FONTIS Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z o. o. w części dotyczącej spraw administracyjnych, w tym w szczególności:

 

 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzania ścieków;
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do reprezentowania Zleceniodawcy w sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością wspólną, a mieszczących się w zakresie uprawnień i obowiązków powierzonych zarządcy umową, w tym reprezentowania Wspólnoty wobec najemców i dzierżawców lokali
 • przygotowywanie umów o dostawy, roboty bądź usługi oraz kontrola prawidłowości wykonania tych umów;
 • zawieranie w imieniu, na rzecz i na koszt Wspólnoty umowy ubezpieczenia nieruchomości, nadzór nad ciągłością polis oraz terminowością płatności składek;
 • weryfikowania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i pomieszczeń przynależnych, właścicieli lokali i ich udziałów w nieruchomości wspólnej, najemców w lokalach nie wyodrębnionych;
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami;
 • przygotowywanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty;
 • udzielanie właścicielom informacji w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością;
 • prowadzenie i przechowywanie korespondencji dotyczącej nieruchomości.
 • systematyczna kontrola rzetelności realizacji prac przez firmy wykonujące na zlecenie zarządcy usługi w zakresie sprzątania, pielęgnacji zieleni, ochrony obiektu itp. oraz interweniowanie w przypadkach niewłaściwego wywiązywania się z umów przez te firmy
Dostawcy usług

Pozyskujemy kontrahentów oferujących konkurencyjne ceny na usługi świadczone na rzecz wspólnot za pośrednictwem naszej Spółki

Fontis zapewnia systematyczną kontrolę rzetelności pracy przez firmy wykonujące na zlecenie zarządcy usługi w zakresie sprzątania, pielęgnacji zieleni, ochrony obiektu itp. oraz interweniowanie w przypadkach niewłaściwego wywiązywania się z umów przez te firmy

Na życzenie Wspólnoty Mieszkaniowej dostosowujemy zakres usługi, w tym częstotliwość wykonywanych czynności, do indywidualnych potrzeb i wymagań. Zarówno koszt usługi, jak i jej zakres, mogą być przedmiotem indywidualnych negocjacji i uzgodnień.

Obsługa prawna

Opracowywanie umów w zakresie obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wspólnej, nieodpłatne porady prawne z zakresu prawa lokalowego udzielane przez radców prawnych

Firma Fontis posiada w swojej strukturze odrębny dział prawny.

Dla potrzeb stałej współpracy zatrudniamy radcę prawnego.
W każdą, ostatnią środę miesiąca, po uprzednim umówieniu godziny wizyty, członkowie wspólnot mieszkaniowych mogą uzyskać w naszej siedzibie bezpłatną poradę radcy prawnego w sprawach dotyczących prawa lokalowego.

Usługi on-line

Możliwość kontrolowania przez Internet swojej kartoteki finansowej przez każdego członka Wspólnoty, możliwość głosowania nad uchwałami oraz zgłaszanie usterek online z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet).

Aplikacja umożliwia szybką i wygodną komunikację z mieszkańcami, którzy cenią sobie mobilność oraz oczekują dostępu do informacji w dowolnym miejscu przez całą dobę.

Oferujemy Państwu:

 

 • możliwość kontrolowania przez Internet kartoteki finansowej przez każdego członka Wspólnoty;
 • możliwość regulowania zobowiązań z tytułu prawa do lokali oraz pozostałych tytułów w trybie online. Płatność dokonana przez Internet jest realizowana natychmiast;
 • możliwość głosowania nad uchwałami on -line;
 • zgłoszenie usterki wraz z bieżącym monitoringiem stanu jego realizacji na komputerze (smartfonie, tablecie)
 • możliwość aktualizacji danych kontaktowych przez właściciela lokalu np. numer telefonu, adres e-mail;
 • możliwość wglądu przez członków Zarządu Wspólnoty w rachunek bankowy Wspólnoty drogą internetową;
 • możliwość kontrolowania on-line przez Zarząd Wspólnoty aktualnego stanu i statusów zleceń konserwatorskich wykonywanych w nieruchomości;
 • możliwość kontrolowania on-line przez Zarząd Wspólnoty aktualnego stanu wyników głosowania nad uchwałami;
 • możliwość podglądu on-line przez Zarząd Wspólnoty umów realizowanych na rzecz wspólnoty, protokołów z zebrań, korespondencji i innych spraw realizowanych na rzecz wspólnoty
 • możliwość odpłatnego przypominania właścicielom lokali poprzez sms-y o ważnych wydarzeniach dla wspólnoty (np. o terminach zebrań, konieczności głosowania nad uchwałami, terminach przeglądów technicznych itp.)
Windykacja

Zapewniamy skuteczne procedury windykacyjne

W dużych wspólnotach mieszkaniowych często pojawia się problem zadłużenia właścicieli lokali uniemożliwiający utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, a często powodujący wręcz utratę płynności finansowej wspólnoty. Dostrzegając takie zagrożenia w Spółce FONTIS utworzono wydzieloną komórkę, która prowadzi skuteczną windykację w procedurach przedsądowych. Dla naszych klientów- wspólnot mieszkaniowych, mamy też specjalną, atrakcyjną ofertę dostępu do usług Krajowego Rejestru Długów po cenach znacznie niższych, niż w przypadku indywidualnego podpisywania umów przez wspólnoty.

Postępowanie sądowe wobec dłużników, po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw od zarządów wspólnot, realizują współpracujące z nami kancelarie prawne. Koszty obsługi prawnej są przy tym niskie, w granicach stosownych uregulowań prawnych.

W celu złożenia oferty cenowej na zarządzanie Państwa nieruchomością prosimy o wypełnienie formularza.